Chimneys
Chimneys

Chimneys

2013

Welsh Slate

h. 25cm